Cập nhật BIOS Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV / VCA1585LMV

19003
4/12/2018

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này chứa hình ảnh BIOS cho Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV / VCA1585LMV (1.5.310).

Các bản tải xuống sẵn có

 • OS Independent
 • Kích thước: 14.5 MB
 • SHA1: 4B32AD3FBB17FABAD3C553D4BA1ECEA35F20E6B8

Mô tả chi tiết

Gói này được vá chống lại lỗ hổng Side Channel.

Tham khảo bảng này để xem danh sách tất cả các gói có sẵn dựa trên các phiên bản phần mềm khác nhau.

Tổng quan

Bản ghi tải xuống này chứa bản® cập nhật Intel Visual Compute Accelerator BIOS. Để biết mô tả chi tiết về các bước cập nhật BIOS, hãy tải xuống Hướng dẫn sử dụng phần mềm.

Để cập nhật BIOS, sử dụng tiện ích vcactl được bao gồm trong gói sản xuất.

Các bước cập nhật BIOS

 1. Di chuyển jumper cập nhật BIOS người dùng cho (các) nút thích hợp đến vị trí rút ngắn (jumper trên cả hai chân, thay vì chỉ trên một). Các nút nhảy được đặt gần đầu nối nguồn phụ 8 chân. Để biết thêm thông tin về vị trí, hãy tải xuống Hướng dẫn Phần cứng.
 2. Bật nguồn máy chủ (hoặc hệ thống máy chủ).
 3. Đặt lại các nút bằng cách chạy lệnh đặt lại vcactl . Chạy lệnh trạng thái vcactl và đợi trạng thái nút quay trở lại thông báo bios_up .
 4. Cập nhật BIOS bằng cách chạy lệnh vcactl update-BIOS và đợi quá trình cập nhật hoàn tất. Chạy lệnh trạng thái vcactl sẽ trả về thông báo bios_up , có nghĩa là nút được cập nhật thành công.
 5. Phụ thuộc vào loại thẻ VCA:

  • Đối với VCA, tắt nguồn máy chủ / máy chủ trong vài giây.
  • Đối với VCA2, chạy vcactl pwrbtn-short. Đảm bảo rằng trạng thái nút là power_off. Đưa các nút lên bằng cách chạy lại vcactl pwrbtn-short . Trạng thái bios-up có nghĩa là BIOS mới đã sẵn sàng để sử dụng.

Sử dụng giá trị tổng kiểm bên dưới để xác thực tính toàn vẹn của tệp sau khi tải xuống:

MD5: E4A6288D4506BB8673DFB2CAACB34296

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.