Gói tham chiếu dễ bay hơi Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV / VCA1585LMV

19002
12/24/2018

Giới thiệu

Mẫu tham chiếu dễ bay hơi có khả năng khởi động Intel Visual Compute Accelerator xây dựng phần mềm hình ảnh (® 2.3).

Các bản tải xuống sẵn có

  • CentOS 7.4*
  • Kích thước: 578.6 MB
  • SHA1: 56EAFD124F174FBC79972335F9E3A58E683A7EE7
  • Ubuntu 16.04*
  • Kích thước: 415.7 MB
  • SHA1: 808A663CF9884D04BB701EF0784CD6FC84BF4380

Mô tả chi tiết

Gói này được vá để bảo vệ chống lại lỗ hổng Side Channel.

Tham khảo bảng này để xem danh sách tất cả các gói có sẵn dựa trên các phiên bản phần mềm khác nhau.

Tổng quan

Intel Visual Compute Accelerator (Intel® VCA) khởi động hệ điều hành CentOS* hoặc Ubuntu* từ những hình ảnh này. Hình ảnh dễ bay hơi được tải vào RAM trước khi khởi động; do đó, không có thay đổi nào đối với hình ảnh đang chạy được giữ nguyên khi khởi động lại nút Intel VCA. Nếu cần có hình ảnh mẫu tham chiếu liên tục, hãy kiểm tra tải xuống hình ảnh tham chiếu liên tục.

Để có được hướng dẫn cài đặt chi tiết, hãy tải xuống Hướng dẫn phần mềm.

Ghi chú

  • Hình ảnh chứa hạt nhân tham chiếu (hạt nhân với các bản vá lỗi Intel Media Server Studio được áp dụng) và chứa SDK Intel® Media Server Studio 2017 R3 Community Edition, không có gói Mẫu phương tiện.

Sử dụng giá trị tổng kiểm bên dưới để xác thực tính toàn vẹn của tệp:

IntelVisualComputeAccelerator_Volatile_Reference_CentOS_7.4_k4.14.20_2.3.26.zip
MD5: 58e462b7a5ffd8ec74004276a042e8a7

IntelVisualComputeAccelerator_Volatile_Reference_Ubuntu_16.04.3_2.3.26.zip
MD5: 0a0e0d0c7c52dcc2675b545966daf78f

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.