Gói tham chiếu liên tục Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV / VCA1585LMV

19001
12/24/2018

Giới thiệu

Các gói này chứa Ubuntu* 16.04.3 và CentOS* 7.4 mẫu tham chiếu liên tục có khả năng khởi động Intel® Visual Compute Accelerator hình ảnh (2.3.26).

Các bản tải xuống sẵn có

  • CentOS 7.4*
  • Kích thước: 1,010.5 MB
  • SHA1: 6275B5B6F1AE54714D3194B985FA5CA0BD6361E6
  • Ubuntu 16.04*
  • Kích thước: 800 MB
  • SHA1: 8743B01673A00136218B9AC0EF16A8CC717DB99C

Mô tả chi tiết

Gói này được vá để bảo vệ chống lại lỗ hổng Side Channel.

Tham khảo bảng này để xem danh sách tất cả các gói có sẵn dựa trên các phiên bản phần mềm khác nhau.

Tổng quan

Bản tải xuống này chứa hình ảnh Intel Visual Compute Accelerator (Intel® VCA) có khả năng khởi động liên tục. Intel® Visual Compute Accelerator khởi động hệ điều hành Ubuntu* hoặc CentOS* từ những hình ảnh này.

Để có được hướng dẫn cài đặt chi tiết, hãy tải xuống Hướng dẫn phần mềm.

Ghi chú

  • Tất cả các yêu cầu đĩa đọc/ghi hệ điều hành thẻ được xử lý bởi trình điều khiển Intel VCA BlockIO.

  • Hình ảnh chứa hạt nhân tham chiếu (hạt nhân với các bản vá lỗi Intel Media Server Studio được áp dụng) và chứa SDK Intel® Media Server Studio 2018 R1 Community Edition, không có gói Mẫu phương tiện.

Sử dụng giá trị tổng kiểm bên dưới để xác thực tính toàn vẹn của tệp:

IntelVisualComputeAccelerator_Persistent_Reference_CentOS_7.4_k4.14.20_2.3.26.zip
MD5: b45c998f75ad3f05f7f432bbf7680c4c

IntelVisualComputeAccelerator_Persistent_Reference_Ubuntu_16.04.3_2.3.26.zip
MD5: 3b50ee9f6b7e2fb68c5dd7d20388603c

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.