Intel® Visual Compute Accelerator tham chiếu liên tục VCA1283LVV / VCA1585LMV

19001
4/12/2018

Giới thiệu

Gói này chứa tài liệu tham khảo hoặc mẫu liên tục để hiển thị các cấu hình có thể (1.5.310).

Các bản tải xuống sẵn có

  • CentOS 7.4*
  • Kích thước: 1.2 GB
  • SHA1: 8530ADFAF604597C1D9E7D81B7243F574944F366

Mô tả chi tiết

Gói này được vá với lỗ hổng Kênh Bên.

Tham khảo bảng này để xem danh sách tất cả các gói có sẵn dựa trên các phiên bản phần mềm khác nhau.

Gói này chứa tài liệu tham khảo hoặc mẫu liên tục để hiển thị các cấu hình có thể. Để có được hướng dẫn cài đặt chi tiết, tải xuống Hướng dẫn phần mềm.

Ghi chú

  • Hình ảnh này cũng yêu vca_rootfs_-tree.tar.gz (đi kèm với gói).
  • Hình ảnh này khởi động một hình ảnh tối thiểu, và tất cả các thư mục khác được gắn trở lại chia sẻ NFS trên máy chủ.
  • Hình ảnh chứa một kernel tham chiếu (hạt nhân được áp dụng Intel® Media Server Studio vá) và chứa phiên bản cộng đồng mới nhất đã phát hành Intel® Media Server Studio hành công khai.

Sử dụng bảng kiểm tra bên dưới để xác thực tính toàn vẹn của tập tin:

md5: 24b0c88159d0211f30364947ece6f535

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.