Gói tham chiếu liên tục Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV / VCA1585LMV

19001
4/12/2018

Giới thiệu

Gói này chứa các tham chiếu liên tục hoặc mẫu để hiển thị cấu hình có thể (1.5.310).

Các bản tải xuống sẵn có

  • CentOS 7.4*
  • Kích thước: 1.2 GB
  • SHA1: 8530ADFAF604597C1D9E7D81B7243F574944F366

Mô tả chi tiết

Gói này được vá chống lại lỗ hổng Side Channel.

Tham khảo bảng này để xem danh sách tất cả các gói có sẵn dựa trên các phiên bản phần mềm khác nhau.

Gói này chứa các tài liệu tham khảo liên tục hoặc mẫu để hiển thị các cấu hình có thể. Để có được hướng dẫn cài đặt chi tiết, hãy tải xuống Hướng dẫn phần mềm.

Ghi chú

  • Hình ảnh này cũng yêu cầu cây vca_rootfs_.tar.gz (đi kèm với gói).
  • Hình ảnh này khởi động một hình ảnh tối thiểu và tất cả các thư mục khác được gắn trở lại chia sẻ NFS trên máy chủ.
  • Hình ảnh chứa một hạt nhân tham chiếu (hạt nhân có các bản vá lỗi Intel Media Server Studio được áp dụng) và chứa phiên bản cộng đồng Intel® Media Server Studio được phát hành công khai mới nhất.

Sử dụng giá trị tổng kiểm dưới đây để xác thực tính toàn vẹn của tệp:

MD5: 24b0c88159d0211f30364947ece6f535

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.