Phần mềm thiết bị chipset Intel® cho NUC6i3SY, NUC6i5SY, NUC5CPYH, NUC5PPYH, NUC5PGYH

18993
7/14/2015

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cài đặt Phần mềm Thiết bị Chipset Intel cho Intel® NUC Kit NUC6i3SYH, NUC6i3SYK, NUC6i5SYH, NUC6i5SYK, NUC5CPYH, NUC5PPYH và NUC5PGYH .

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 7, 64-bit*, Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 2.7 MB
  • SHA1: 5AA8A66492616C142608B5CE6D5C9147AA98D0FA

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt phần mềm thiết bị chipset Intel cho Intel® NUC Kit NUC6i3SYH, NUC6i3SYK, NUC6i5SYH, NUC6i5SYK, NUC5CPYH, NUC5PPYH và NUC5PGYH.

Điều quan trọng là phải cài đặt phần mềm này trước sau khi cài đặt hệ điều hành Windows *, trước khi cài đặt bất kỳ trình điều khiển thiết bị nào khác. Hành động này đảm bảo rằng Windows nhận ra tất cả các thành phần chipset. Nếu hệ điều hành không thể xác định tất cả các thành phần chipset, bạn có thể gặp phải các vấn đề sau:

  • Dấu chấm hỏi màu vàng trong Trình quản lý Thiết bị
  • Thiết bị không xác định trong Trình quản lý Thiết bị

Ghi

Khi Phần mềm thiết bị chipset Intel đã được cài đặt trên Intel NUC, không cần cập nhật lên phiên bản mới hơn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.