Intel Widi (Ngừng sản xuất)

18964
5/10/2017

Giới thiệu

Thông báo ngừng sản phẩm đối với các bản tải xuống Intel WiDi và Intel Pro WiDi dành cho Windows

Các bản tải xuống sẵn có

  • OS Independent
  • Kích thước: 70.3 KB
  • SHA1: 3B3800C706DEB50714275C3BF179F609FCDB1B43

Mô tả chi tiết

Intel đã ngừng tiếp thị và phát triển cho các ứng dụng Intel Wireless Display (Intel WiDi) và Intel Pro Wireless Display (Intel®® Pro WiDi) và các chương trình chứng nhận máy thu liên quan có hiệu lực ngay lập tức.

Vì chuẩn Miracast* được hỗ trợ nguyên bản trong các hệ điều hành Windows 10 và Windows® 8.1* cho khả năng hiển thị không dây với trải nghiệm người dùng mạnh mẽ, Intel đang chuyển hướng tài nguyên và tập trung vào các lĩnh vực tăng trưởng trong tương lai.

Đọc thêm

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.