Trình điều khiển Intel Ethernet cho iWARP theo FreeBSD * cho kết nối Intel® Ethernet X722

18875
10/1/2020

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này chứa trình điều khiển ixl iWARP FreeBSD* cho Intel® Ethernet Connection X722. (0.1.30)

Các bản tải xuống sẵn có

  • FreeBSD*
  • Kích thước: 169.1 KB
  • SHA1: 24B0F1CA5F190555E4FAEA4DFE09A6653814AC17

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Trình điều khiển Intel® Ethernet cho iWARP trong FreeBSD*

Ghi: Trình điều khiển iWARP hỗ trợ các thiết bị dựa trên bộ điều khiển và kết nối sau:

  • Kết nối Intel® Ethernet X722

Có gì mới không?

Xem readme để biết hướng dẫn cài đặt, cách xác định bộ điều hợp, tham số dòng lệnh, tính năng bổ sung và các sự cố đã biết.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.