Intel® Wireless Bluetooth® điều khiển dành cho Windows® 10 cho STK1A32SC

18873
9/30/2020

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth® technology hành cho Bluetooth® thiết bị được cài đặt trong Intel® Compute Stick STK1A32SC.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 9.6 MB
  • SHA1: 6BCE8CE9E54778085C1732E1F3831201EF1D0264
  • Windows 10, 32-bit*
  • Kích thước: 9.6 MB
  • SHA1: E5A51C75FFA8D1576667CA5F822D0654B47A4ABC

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều PROSet/Phần mềm Vô tuyến Intel® điều khiển Bluetooth® hành cho Bluetooth® thiết bị được cài đặt trong Intel® Compute Stick STK1A32SC.

Có gì mới

Xem ghi chú phát hành để biết tính năng mới hoặc đã sửa, đã biết, hướng dẫn cài đặt và phần cứng được hỗ trợ.

Tệp nào để chọn?

Tải xuống tệp áp dụng cho hệ điều hành của bạn:

  • BT_Win10_32_21.50.0.exe - các phiên bản 32-bit cho Windows® 10
  • BT_Win10_64_21.50.0.exe - phiên bản 64-bit cho Windows 10

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển phù hợp cho cấu hình Intel® Compute Stick?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện bản cập nhật.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.