Intel® Wireless Bluetooth® điều khiển cho Windows® 10 cho STK2m364CC, STK2m3W64CC, STK2mv64CC

18872
9/30/2020

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth® technology cho thiết bị Intel® Bluetooth được cài đặt trong Que điện toán Intel® STK2M364CC, STK2m3W64CC và STK2MV64CC.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 9.6 MB
  • SHA1: 6BCE8CE9E54778085C1732E1F3831201EF1D0264

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth® technology cho thiết bị Intel® Bluetooth được cài đặt trong Intel® Compute Stick STK2m364CC, STK2m3W64CC và STK2mV64CC.

Có gì mới

Xem ghi chú phát hành để biết tính năng mới hoặc đã sửa, đã biết, hướng dẫn cài đặt và phần cứng được hỗ trợ.

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển phù hợp cho cấu hình Intel® Compute Stick?

Chạy tất Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.