Tiện ích Kiểm tra Độ tin cậy Nền tảng EFI cho Hệ thống ® máy chủ Intel® và Bo mạch dựa trên Intel® Xeon Phi™ (chỉ dành cho sử dụng thử nghiệm; không hỗ trợ kỹ thuật)

18860
3/10/2017

Giới thiệu

Tiện ích Kiểm tra Độ tin cậy Nền tảng Giao diện Firmware Mở rộng (EFI) cho Hệ thống Máy chủ Intel® và Bo mạch Máy chủ Intel® dựa trên Intel® Xeon Phi™ (1.03).

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 3.1 MB
  • SHA1: EF73936AB185BBCBD29184B648EE80DB1E06964F

Mô tả chi tiết

Chạy tiện ích này sau khi tích hợp hệ thống và trước khi cài đặt để kiểm tra chức năng thích hợp. Tiện ích này được sử dụng độc quyền cho các Intel® Xeon Phi™ sản phẩm dựa trên nền tảng.

Tham khảo Hướng dẫn sử dụng để biết thông tin chi tiết về cách sử dụng tiện ích này.

Ghi chú

Phần mềm có thể chứa phần mềm nguồn mở. Các giấy phép nguồn mở được liên kết bao gồm trong gói trình điều khiển.

Tiện ích Kiểm tra Độ tin cậy nền tảng (PCT) này chỉ dành cho kiểm tra nhưng không có hỗ trợ kỹ thuật.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.