Công cụ ngân sách năng lượng cho Dòng Intel® Server Board S7200AP

18852
2/23/2017

Giới thiệu

Intel® Server Board S7200AP Family Power Budget Tool phiên bản 1.0.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 377 KB
  • SHA1: 2E914DB9C8F637FE0EE0669F8EA7907DD4ADC009

Mô tả chi tiết

Tải xuống Power Budget Tool cho phép các macro trong Microsoft* Excel hoặc phần mềm bảng tính tương đương sử dụng tiện ích này.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.