Gói cập nhật chương trình cơ sở Bo mạch Máy chủ Intel® S1200SPO/S1200SPOR cho EFI với Hỗ trợ Intel® Software Guard Extensions

18849
5/11/2017

Giới thiệu

Bản tải xuống này chứa gói cập nhật BIOS và chương trình cơ sở cho Bo mạch Máy chủ Intel® S1200SPO/S1200SPOR và Hệ thống Máy chủ Intel® R1000SPO/R1000SPOR cho EFI (03.01.0014) có hỗ trợ Intel® SGX.

Các bản tải xuống sẵn có

  • OS Independent
  • Kích thước: 20.8 MB
  • SHA1: 1CA99FD4223F0282DCEBDA1D7FBC41583E437D3A

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản tải xuống này chứa gói cập nhật BIOS và Chương trình cơ sở cho Bo mạch Máy chủ Intel® S1200SPO/S1200SPOR và Hệ thống Máy chủ Intel® thích hợp có bật Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX), để sử dụng với vỏ Giao diện phần mềm mở rộng (EFI) được nhúng công nghệ của Intel.

Gói cập nhật này bao gồm các bản cập nhật phần mềm hệ thống cấp sản xuất sau:

BIOS: 03.01.0014
TÔI: 04.01.03.021
BMC: 1.07.10481
FRUSDR: 0,24

Ghi chú

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, bản sửa lỗi và các sự cố đã biết.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.