Trình điều khiển video tích hợp dành cho Windows* dành cho Bo mạch và Hệ thống Máy chủ Intel® dựa trên Chipset Intel® 61X

18840
3/22/2022

Giới thiệu

Gói này chứa trình điều khiển video tích hợp Windows* dành cho Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WT, S2600TP, S2600KP và S2600CW Family.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2019 family*, Windows Server 2016 family*
  • Kích thước: 3.2 MB
  • SHA1: CB0C599493C6F20A09B48421F4BD1914EEA74DC2

Mô tả chi tiết

Mục đích
Trình điều khiển video tích hợp cho Bo mạch Máy chủ Intel® S2600WT, S2600TP, S2600KP và S2600CW Family dành cho Windows Server* 2016 &; Windows Server* 2019

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.