Trình điều khiển Intel® Trusted Execution Engine (Intel® TXE) dành cho Windows® 10 dành cho Intel® NUC6CAYS &NUC6CAYH

18816
1/13/2023

Giới thiệu

Bản tải xuống này cài đặt trình điều khiển và chương trình cơ sở Intel® Trusted Execution Engine cho Windows® 10 dành cho Intel® NUC6CAYS NUC6CAYH&.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 69.4 MB
  • SHA256: C58BD9327A0413F7509E735C36C9620A8E36466FB1ADFAB04D9282F2CA5936DF

Mô tả chi tiết

Sản phẩm đã ngừng sản xuất

Sản phẩm này đã bị ngừng sản xuất. Tham khảo Thông báo Ngừng sản xuất NUC để biết thêm thông tin.

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển và chương trình cơ sở Intel® Trusted Execution Engine (Intel® TXE) cho Windows® 10 cho Intel® NUC6CAYS &NUC6CAYH. Cần có trình điều khiển Intel TXE cho Khởi động an toàn và các tính năng bảo mật nền tảng.

Bạn không chắc liệu đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của mình không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant để tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật cho driver và phần mềm của bạn

Sử dụng công cụ này để xác định các sản phẩm của bạn và tải các bản cập nhật của trình điều khiển và phần mềm cho phần cứng Intel của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.