Intel® Serial IO điều khiển dành cho NUC6CAY

18815
12/12/2017

Giới thiệu

Cài đặt trình điều Intel® Serial IO hành cho Intel® NUC.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 2.1 MB
  • SHA1: 000828535DC0496407F71AD73A9E677B7A0E4922

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển Intel® Serial IO điều khiển máy chủ lưu trữ cho Intel® NUC. Cần Intel Serial IO điều khiển thích hợp nếu bạn định sử dụng bộ điều khiển máy chủ I2C, SPI, UART hoặc GPIO.

Bạn không chắc chắn đây có phải là trình điều khiển phù hợp cho Intel® NUC của bạn không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.