Intel Atom® Processor C3200 Series for Yocto Project*: Ghi chú phát hành và gói phần mềm

18801
10/24/2017

Giới thiệu

Gói hỗ trợ bo mạch dựa trên dự án Yocto* cho Intel Atom® Processor C3200 Series.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Linux*
  • Kích thước: 115.8 MB
  • SHA256: C52F0D53C3DA0ADD14AC1C399B9B9D7DBECAD7EF2106DE8CB3376AA15E876017

Mô tả chi tiết

Phần mềm này dành cho các nhà phát triển phần cứng và phần mềm sử dụng nền tảng Intel® nhúng. Nó không dành cho các hệ thống kinh doanh hoặc người tiêu dùng.

Tổng quan

Intel cung cấp gói hỗ trợ bo mạch dựa trên dự án Yocto * cho Intel Atom® Processor C3200 Series để thử nghiệm và các tùy chọn điều chỉnh được chọn và hỗ trợ phần cứng chung cho mục đích phát triển phần mềm dựa trên dự án.

Chủ đề liên quan

Tìm tài liệu kỹ thuật chuyên sâu, phần mềm, công cụ và hỗ trợ cho các nhà phát triển phần cứng tại Trung tâm Tài nguyên &; Thiết kế.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.