Intel Atom® C3200 cho Dự án Yocto*: Ghi chú phát hành và Gói phần mềm

18801
10/24/2017

Giới thiệu

Gói hỗ trợ bảng mạch dựa trên dự án Yocto* dành cho Intel Atom® xử lý chuỗi C3200.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Linux*
  • Kích thước: 115.8 MB
  • SHA1: 651655AB848BA5F4A4F846D356173806F3BA4D3F

Mô tả chi tiết

Phần mềm này dành cho các nhà phát triển phần cứng và phần mềm sử dụng các nền ® nhúng. Nó không dành cho doanh nghiệp hoặc hệ thống người tiêu dùng.

Tổng quan

Intel cung cấp gói hỗ trợ bảng mạch dựa trên dự án Yocto* dành cho bộ xử lý chuỗi Intel Atom® C3200 để thử nghiệm và lựa chọn các tùy chọn điều chỉnh cũng như hỗ trợ phần cứng chung cho mục đích phát triển phần mềm dựa trên dự án.

Chủ đề liên quan

Tìm tài liệu kỹ thuật chuyên sâu, phần mềm, công cụ và hỗ trợ cho các nhà phát triển phần cứng tại Trung tâm Tài nguyên & Thiết kế.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.