Intel® Manageability Commander

18796
8/20/2021

Giới thiệu

Intel® Manageability Commander là một bảng điều khiển nhẹ được sử dụng để kết nối với và sử dụng các tính năng của Intel® Active Management Technology (Intel® AMT).

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2012 family*, Windows Server 2012 R2 family*, Windows 7 family*, Windows* 8.1, Windows Server 2019 family*, Windows Server 2016 family*, Windows 10*
  • Kích thước: 40.3 MB
  • SHA1: E7877BF2E97E4F735C1B03A1426A05C731FDDD1E

Mô tả chi tiết

Điều khoản tuân thủ xuất

Phần mềm này tuân theo Quy định quản lý xuất khẩu của Hoa Kỳ và luật pháp khác của Hoa Kỳ và không được xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu sang một số quốc gia (Cu-ba, Ba Tư, Bắc Hàn, Ba Tư và Tây BanH) hoặc cho các cá nhân hoặc tổ chức bị cấm nhận hàng xuất khẩu của Hoa Kỳ (bao gồm các Bên bị từ chối, Công dân được chỉ định đặc biệt và các tổ chức thuộc Danh sách thực thể quản lý xuất khẩu hoặc liên quan đến công nghệ gây tiếng nói hoặc hạt nhân, hóa chất, hoặc vũ khí sinh hoạt).

Intel® Manageability Commander tải xuống gói

Intel® Manageability Commander là một bảng điều khiển nhẹ được sử dụng để kết nối và sử dụng các tính năng của Intel® Active Management Technology (Intel® AMT). Thông qua phần mềm này, bạn sẽ có thể kết nối với các thiết bị Intel® AMT hoạt động để thực hiện các chức năng, chẳng hạn như điều khiển nguồn, máy tính để bàn từ xa, kho phần cứng, v.v.

Xem ghi chú phát hành để biết tính năng mới, sửa lỗi và các sự cố đã biết.

Cần có một thành phần phần mềm mới (electron) để chạy Intel MC 2.2. Vui lòng xem hướng dẫn sử dụng để biết chi tiết về nâng cấp/cài đặt.

Truy cập Hướng dẫn sử dụng

Xem lại trang Hỗ trợ Sản phẩm

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.