Trình điều khiển Intel Trusted Execution Engine (Intel® TXE) cho STK1A32SC, STK1AW32SC

18756
5/28/2019

Giới thiệu

Tải xuống này cài đặt trình điều khiển và chương trình cơ sở Intel® Trusted Execution Engine.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 10, 64-bit*, Windows 10, 32-bit*
  • Kích thước: 23.4 MB
  • SHA256: C99ABD18F3B72F9ECD59585292C59FA23D2FC1FE89CB4C665B18032F993D51B2

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt phiên bản trình điều khiển và chương trình cơ sở Intel Trusted Execution Engine (Intel® TXE). Trình điều khiển Intel TXE là bắt buộc đối với Khởi động an toàn và các tính năng bảo mật nền tảng.

Lưu ý quan trọng: Nếu Windows mới được cài đặt, trước tiên bạn cũng cần cài đặt trình điều khiển SoC.

Bạn không chắc liệu đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® Compute Stick của mình hay không?

Chạy Intel® Driver &; Support Assistant để tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật cho driver và phần mềm của bạn

Sử dụng công cụ này để xác định các sản phẩm của bạn và tải các bản cập nhật của trình điều khiển và phần mềm cho phần cứng Intel của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.