Bo mạch Máy chủ Intel® S1200SP Ngân sách điện năng và Công cụ cấu hình nhiệt

18742
1/11/2016

Giới thiệu

Tính toán mức sử dụng điện năng và cấu hình nhiệt (1.0).

Các bản tải xuống sẵn có

  • OS Independent
  • Kích thước: 240 KB
  • SHA1: 076643247929CFEB0DB43A3BE6BFE7E165B3BD92

Mô tả chi tiết

Bật Macro trong Microsoft* Excel hoặc một chương trình bảng tính tương đương để sử dụng tiện ích này.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.