Gói hạ cấp NVM cho Intel® Ethernet Adapters 700 Series (6.01 đến 5.xx, 4.53, 4.42)

18741
4/18/2018

Giới thiệu

Tải xuống gói hạ cấp NVM cho Bộ điều hợp Intel® Ethernet. (5.xx, 4.53, 4.42)

Các bản tải xuống sẵn có

 • OS Independent
 • Kích thước: 88.6 MB
 • SHA1: 7C0383FB9E906C859F78B511D71668339384DF3F
 • OS Independent
 • Kích thước: 62.4 MB
 • SHA1: 0A8D8F3E181520A8321915D342D69CA05E2AB5AC
 • OS Independent
 • Kích thước: 85.3 MB
 • SHA1: 740E525BC8A92174D782A6017B86045DC42C26B6

Mô tả chi tiết

Mục đích

Tải xuống gói hạ cấp NVM cho Bộ điều hợp Intel® Ethernet

Đọc trước khi sử dụng các tệp hạ cấp

Trong khi nâng cấp và hạ cấp NVM sử dụng cùng một bộ công cụ, thứ tự hoạt động được đảo ngược. Công cụ hạ cấp thực hiện đầu tiên, tiếp theo là cài đặt các trình điều khiển phù hợp.

Sử dụng bảng hạ cấp bên dưới

Phiên bản NVM hiện tại

Phiên bản hạ cấp được hỗ trợ

Phiên bản hạ cấp trình điều khiển

6.01

5.xx

22.4.0.1, 22.3, 22.1, 22.0.1

6.01

4.53

20.3, 20.4.1, 20.5, 20.6

Các tệp đi kèm

 • NVMDowngradePackage_4_42.zip
  • XL710_NVMDowngradePackage_v4_42_EFI.zip
  • XL710_NVMDowngradePackage_v4_42_ESX.tar.gz
  • XL710_NVMDowngradePackage_v4_42_FreeBSD.tar.gz
  • XL710_NVMDowngradePackage_v4_42_Linux.tar.gz
  • XL710_NVMDowngradePackage_v4_42_Windows.exe
 • NVMDowngradePackage_4_53.zip
  • XL710_NVMDowngradePackage_v4_53_EFI.zip
  • XL710_NVMDowngradePackage_v4_53_ESX.tar.gz
  • XL710_NVMDowngradePackage_v4_53_FreeBSD.tar.gz
  • XL710_NVMDowngradePackage_v4_53_Linux.tar.gz
  • XL710_NVMDowngradePackage_v4_53_Windows.exe
 • NVMDowngradePackage_5_xx.zip
  • XL710_NVMDowngradePackage_v5_xx_EFI.zip
  • XL710_NVMDowngradePackage_v5_xx_ESX.tar.gz
  • XL710_NVMDowngradePackage_v5_xx_FreeBSD.tar.gz
  • XL710_NVMDowngradePackage_v5_xx_Linux.tar.gz
  • XL710_NVMDowngradePackage_v5_xx_Windows.exe

Hướng dẫn sử dụng

Hạ cấp NVM bằng Công cụ Cập nhật NVM Intel® Ethernet dành cho Microsoft Windows*: Hướng dẫn Sử dụng Nhanh

Chủ đề liên quan

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.