Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2016*

18737
3/31/2021

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cài đặt phiên bản 26.2 của Bộ điều hợp Mạng Intel® sử dụng Windows Server 2016*.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2016 family*
  • Kích thước: 35.5 MB
  • SHA1: 36BFDE41CEFA02A3E966A8465542AC370DE725C0
  • Windows Server 2016 family*
  • Kích thước: 29 MB
  • SHA1: 8D5D8B2A929A8CE30B1B1BBD75555AB75CB2F348

Mô tả chi tiết

Có gì mới không

Gói tải xuống của Microsoft Windows* đã được chia thành gói trình điều khiển và một gói Intel® PROSet mềm. Gói trình điều khiển phải được cài đặt trước khi cài đặt gói Intel® PROSet mềm.

Ví dụ về các bản tải xuống:

Gói trình điều khiển: Wired_driver_26.2_x64.zip

Intel® PROSet hành: Wired_PROSet_26.2_x64.zip

Lưu ý: Cài đặt phần Intel® PROSet là tùy chọn. Intel® PROSet mềm bao gồm Intel® PROSet hành cho Trình quản lý thiết bị Windows*, Intel® PROSet Adapter Configuration Utility (Intel® PROSet ACU) và Intel® PROSet mềm Windows PowerShell*. Để biết thêm thông tin về Intel® PROSet, vui lòng xem phần "Cài đặt và Cấu hình Phần mềm và Trình điều khiển Microsoft* Windows* trong Hướng dẫn Sử dụng Bộ điều hợp Intel® Ethernet và Thiết bịIntel® Ethernet .

Xem ghi chú phát hành và tệp readme.txt để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các sự cố đã biết.

Tổng quan

Bản tải xuống này chứa các Intel® Ethernet điều khiển mạng và phần mềm dành cho Windows Server 2016*.

Giới thiệu về trình điều ® Intel

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho thành phần Intel® của bạn có thể đã được nhà sản xuất máy tính thay đổi hoặc thay thế. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách trang web Hỗ trợ của nhà sản xuất.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.