Công cụ cập nhật vi chương trình HDMI cho NUC6i7KYK

18730
6/7/2016

Giới thiệu

Cập nhật Vi chương trình HDMI 2.0 cho Bộ công cụ Intel® NUC NUC6i7KYK. (0x07_0x20)

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 10, 64-bit*, Windows 7, 64-bit*
  • Kích thước: 1.1 MB
  • SHA1: AD075A50AD8C56550344F54A55BF5B45F0CA4499

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cập nhật Vi chương trình HDMI 2.0 cho Bộ công cụ Intel® NUC NUC6i7KYK. Chỉ cần cập nhật Chương trình cơ sở này nếu thiết bị HDMI 2.0 đang được sử dụng.

Có gì đã sửa trong bản phát hành này

Bản cập nhật này khắc phục sự cố trong đó âm thanh vòm (5.1 hoặc 7.1) không hoạt động với một số máy thu AV.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.