Gói Intel® Visual Compute Accelerator Build Scripts

18720
12/24/2018

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này chứa các tập lệnh xây dựng cho CentOS * 7.4 và Ubuntu * 16.04.3 cho Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV / VCA1585LMV (2.3.26).

Các bản tải xuống sẵn có

  • CentOS 7.4*, Ubuntu 16.04*
  • Kích thước: 78 KB
  • SHA1: F36F3662393DC84BC4065CF4E81FEFD722AAED16

Mô tả chi tiết

Gói này được vá để bảo vệ chống lại lỗ hổng Side Channel.

Tham khảo bảng này để xem danh sách tất cả các gói có sẵn dựa trên các phiên bản phần mềm khác nhau

Mục đích

Bản tải xuống này chứa các tập lệnh shell và tệp cấu hình cho thẻ Intel Visual Compute Accelerator (Intel VCA) để xây dựng phần mềm Intel® VCA và để tạo hình ảnh VCA có thể khởi động tùy chỉnh. Người dùng không cần thiết phải tạo phần mềm tùy chỉnh—các bản tải xuống Intel VCA còn lại cung cấp phần mềm Intel VCA được hỗ trợ và hình ảnh khởi động VCA mẫu sản xuất hoặc tham chiếu, cả hai đều có thể được sử dụng trong sản xuất. Để có được hướng dẫn cài đặt chi tiết, hãy tải xuống Hướng dẫn phần mềm.

Sử dụng giá trị tổng kiểm dưới đây để xác thực tính toàn vẹn của tệp:

MD5: aa354748c150da221b61907427cd6a75

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.