Intel® Visual Compute Accelerator gói kịch bản dựng

18720
4/27/2018

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này chứa các lệnh xây dựng cho CentOS* 7.4 và Ubuntu* 16.04.3 cho Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV / VCA1585LMV (2.1).

Các bản tải xuống sẵn có

  • CentOS 7.4*, Ubuntu 16.04*
  • Kích thước: 67.5 KB
  • SHA1: 1B15E3C43BF7568BFD3499CADB6EED90EF0C3D5F

Mô tả chi tiết

Gói này được vá với lỗ hổng Kênh Bên.

Tham khảo bảng này để xem danh sách tất cả các gói có sẵn dựa trên các phiên bản phần mềm khác nhau.

Mục đích

Bản tải xuống này chứa các lệnh shell và tệp cấu hình cho thẻ Intel® Visual Compute Accelerator (Intel® VCA) để xây dựng phần mềm Intel VCA và tạo hình ảnh VCA có thể khởi động tùy chỉnh. Việc tạo phần mềm tùy chỉnh của người dùng là không cần thiết—các bản tải xuống Intel VCA còn lại cung cấp phần mềm Intel VCA được hỗ trợ và hình ảnh khởi động VCA mẫu của loại sản xuất hoặc tham chiếu, cả hai đều có thể được sử dụng trong quá trình sản xuất. Để có được hướng dẫn cài đặt chi tiết, tải xuống Hướng dẫn phần mềm.

Sử dụng bảng kiểm tra bên dưới để xác thực tính toàn vẹn của tập tin:

MD5: d7d1a3066b4b90636bde1ca45ad93eb3

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.