Gói Intel® Visual Compute Accelerator Build Scripts

18720
4/27/2018

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này chứa các tập lệnh xây dựng cho CentOS * 7.4 và Ubuntu * 16.04.3 cho Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV / VCA1585LMV (2.1).

Các bản tải xuống sẵn có

  • CentOS 7.4*, Ubuntu 16.04*
  • Kích thước: 67.5 KB
  • SHA1: 1B15E3C43BF7568BFD3499CADB6EED90EF0C3D5F

Mô tả chi tiết

Gói này được vá chống lại lỗ hổng Side Channel.

Tham khảo bảng này để xem danh sách tất cả các gói có sẵn dựa trên các phiên bản phần mềm khác nhau.

Mục đích

Bản tải xuống này chứa các tập lệnh shell và tệp cấu hình cho thẻ Intel Visual Compute Accelerator (Intel VCA) để xây dựng phần mềm Intel® VCA và để tạo hình ảnh VCA có thể khởi động tùy chỉnh. Việc tạo phần mềm tùy chỉnh của người dùng là không cần thiết — các bản tải xuống Intel VCA còn lại cung cấp phần mềm Intel VCA được hỗ trợ và hình ảnh khởi động VCA mẫu của loại được gọi là sản xuất hoặc tham chiếu, cả hai đều có thể được sử dụng trong sản xuất. Để có được hướng dẫn cài đặt chi tiết, hãy tải xuống Hướng dẫn phần mềm.

Sử dụng giá trị tổng kiểm dưới đây để xác thực tính toàn vẹn của tệp:

MD5: d7d1a3066b4b90636bde1ca45ad93eb3

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.