Gói Intel® Visual Compute Accelerator Build Scripts

18720
4/12/2018

Giới thiệu

Chứa các tập lệnh xây dựng cho CentOS * 7.4 cho Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV / VCA1585LMV (1.5.310).

Các bản tải xuống sẵn có

  • CentOS 7.4*
  • Kích thước: 29.7 KB
  • SHA1: 30ED20EF852C94697DE5AC5CDBD0E6AC996B2597

Mô tả chi tiết

Gói này được vá chống lại lỗ hổng Side Channel.

Tham khảo bảng này để xem danh sách tất cả các gói có sẵn dựa trên các phiên bản phần mềm khác nhau.

Mục đích

Bản ghi tải xuống này chứa các tập lệnh xây dựng được sử dụng để tạo hình ảnh hệ điều hành với CentOS * 7.4 cho® Thẻ tăng tốc Intel Visual Compute.

Để có được hướng dẫn cài đặt chi tiết, hãy tải xuống Hướng dẫn phần mềm.

Sử dụng giá trị tổng kiểm dưới đây để xác thực tính toàn vẹn của tệp:

MD5: DC7FED107821A396A9665E2A8F86976B

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.