Intel® Visual Compute Accelerator phát triển hạt nhân VCA1283LVV / VCA1585LMV

18719
4/12/2018

Giới thiệu

Đây là gói phát triển hạt nhân cho bản dựng Intel® Visual Compute Accelerator mềm 1.5.310 của bạn.

Các bản tải xuống sẵn có

 • CentOS 7.4*
 • Kích thước: 108.7 MB
 • SHA1: 98119D29FC98AC242A9B89852EB372DBD2BDCA73
 • CentOS 7.4*
 • Kích thước: 11.1 MB
 • SHA1: 03A32735E15681C0938F3FBD7E3EBA9292C2B622

Mô tả chi tiết

Gói này được vá với lỗ hổng Kênh Bên.

Tham khảo bảng này để xem danh sách tất cả các gói có sẵn dựa trên các phiên bản phần mềm khác nhau.

Đây là gói phát triển hạt nhân cho bản dựng phần mềm Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV / VCA1585LMV 1.5.310. Để có được hướng dẫn cài đặt chi tiết, tải xuống Hướng dẫn phần mềm.

Bao gồm các phiên bản cho nhân 3.10 và 4.4.

Sử dụng bảng kiểm tra bên dưới để xác thực tính toàn vẹn của tập tin:

 • IntelVisualComputeAccelerator_kernel3p10_devel_1.5.310.zip
  md5: c02e1e4a23dadd0f477daf740790ed3e
 • IntelVisualComputeAccelerator_kernel4p4_devel_1.5.310.zip
  md5: bb9355142c26f99c91ce5a9a794c68f2

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.