Bản cập nhật chương trình cơ sở và BIOS dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600TP cho Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) và WinPE*

18703
4/29/2022

Giới thiệu

Bản tải xuống này chứa Gói cập nhật hệ thống cho Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600TP cho Tiện ích Intel® OFU và WinPE*, đọc phần phụ thuộc chương trình cơ sở trong phần yêu cầu.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Kích thước: 29 MB
  • SHA1: 47699873A79AB4214E78642975F5C26526666734

Mô tả chi tiết

Yêu cầu về chương trình cơ sở
Để cập nhật ngăn xếp chương trình cơ sở hệ thống lên các phiên bản có trong gói cập nhật này, ngăn xếp chương trình cơ sở hệ thống hiện đang tải trên hệ thống phải đáp ứng các điều sau:

  • BIOS hệ thống - Phiên bản sản xuất 01.01.1029 trở lên
  • ME Firmware - Phiên bản sản xuất 03.01.03.072 hoặc mới hơn
  • BMC Firmware - Phiên bản sản xuất 1.61.12390 trở lên

Không truy cập được ngăn xếp chương trình cơ sở cần thiết, có thể gây ra kết quả không mong muốn. Để biết các yêu cầu hỗ trợ phần cứng và phần mềm tiền sản xuất, hãy liên hệ với Intel để biết chi tiết.

Giới thiệu về bản phát hành này

BIOS: 01.01.3029
TÔI: 03.01.03.072
BMC: 01.61.12398
FRUSDR: 1,18

Liên hệ với Intel để biết các yêu cầu hỗ trợ phần cứng tiền sản xuất

Gói này có thể được cập nhật bằng một trong các phương pháp sau:
- Hệ điều hành Windows* hoặc Linux* sử dụng Intel(R) One-boot Flash Update (OFU) V14.1 Build 25
- Môi trường thực thi khởi động trước Windows* (WinPE)

Trước khi thực hiện cập nhật hệ thống, hãy đọc ghi chú phát hành và tệp readme để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các sự cố đã biết.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.