Intel® Server Board cập nhật vi chương trình và BIOS dòng S2600TP cho Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) và WinPE*

18703
9/28/2020

Giới thiệu

Bản tải xuống này chứa Gói Cập nhật Hệ thống cho Dòng Intel® Server Board S2600TP cho Intel® OFU Utility và WinPE*, đọc các phụ thuộc chương trình cơ sở trong phần yêu cầu.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 28.8 MB
  • SHA1: 70BAF4F5E5FDAB66ED52B1FCC50CD93C0488381B

Mô tả chi tiết

Yêu cầu về chương trình cơ sở
Để cập nhật ngăn xếp chương trình cơ sở hệ thống lên các phiên bản có trong gói cập nhật này, ngăn xếp chương trình cơ sở hệ thống hiện đang tải trên hệ thống phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

  • BIOS hệ thống - Phiên bản sản xuất 01.01.0029 hoặc mới hơn
  • ME Firmware - Phiên bản sản xuất 03.01.03.072 hoặc mới hơn
  • Chương trình cơ sở BMC - Phiên bản sản xuất 1.60.12335 hoặc mới hơn

Nếu không đạt được ngăn xếp chương trình cơ sở bắt buộc, có thể gây ra kết quả bất ngờ. Đối với các yêu cầu hỗ trợ trước khi sản xuất phần cứng và phần mềm, liên hệ với Intel để biết chi tiết.

Giới thiệu về bản phát hành này

BIOS: 01.01.1029
ME: 03.01.03.072
BMC: 01.61.12390
FRUSDR:1.18

Liên hệ với Intel để biết các yêu cầu hỗ trợ phần cứng trước khi sản xuất

Gói này có thể được cập nhật bằng một trong các phương pháp sau:
- Hệ điều hành Windows* hoặc Linux* sử dụng Cập nhật Intel(R) One-boot Flash Update (OFU) V14.1 Build 25
- Windows* Preboot Execution Environment (WinPE)

Trước khi thực hiện cập nhật hệ thống, đọc ghi chú phát hành và tập tin readme để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.