Công nghệ lưu trữ nhanh Intel® (RAID) cho NUC6i3SY, NUC6i5SY, NUC6i7KYK

18684
11/13/2019

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển Intel Rapid Storage Technology (Intel RST) cho Intel®® NUC Kit NUC6i[x]SY và NUC6i7KYK.

Các bản tải xuống sẵn có

  • OS Independent
  • Kích thước: 1.7 MB
  • SHA256: D8C09099D1DEC94838C1B1E4BFD384FD4DDF02FD413B0F2FC86FCD9763C2DDBF
  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 55.6 MB
  • SHA256: 1B9080EBA7941772A57D5E2C57A544CB343E22FBE4D6883246745BBAE36C69C8

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt phiên bản trình điều khiển Intel Rapid Storage Technology (Intel RST) cho Intel®® NUC Kit NUC6i[x]SY và NUC6i7KYK.

Chọn tệp nào

  • RST_Win10-64-15.9.8.1050.zip: Trình điều khiển cho hệ điều hành
  • RST-F6flpy-Win10-64-15.9.8.1050.zip: Dành cho phiên bản 64-bit của hệ điều hành

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.