Intel® QSFP+ Configuration Utility - EFI - Phát hành cuối cùng

18660
1/14/2020

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này bao Intel® QSFP+ Configuration Utility hành phiên bản 2.34.17.3 cho EFI. - Phát hành cuối cùng

Các bản tải xuống sẵn có

 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 890.7 KB
 • SHA1: B9E121FC982594947F41B25E177F9E76B85EB2CC

Mô tả chi tiết

Ghi chú cập nhật: Hồ sơ được cập nhật vào ngày 05/02/2020 (tệp & phiên bản tệp không thay đổi)

Tổng quan

Hệ Intel® QSFP+ Configuration Utility là một tiện ích dòng lệnh cho phép người dùng thay đổi loại liên kết của mô-đun QSFP+ đã cài đặt. Các loại được hỗ trợ được định nghĩa trong NVM của bộ điều hợp. Tiện ích này chỉ hiển thị các thiết bị có khả năng hỗ trợ định cấu hình lại QSFP+. Chỉ một cổng trên mỗi thiết bị được hiển thị, vì những thay đổi ảnh hưởng đến toàn bộ thiết bị, không phải từng cổng riêng.

LƯU Ý: Cần khởi động lại để áp dụng các thay đổi cấu hình. Trên các hệ thống chạy Oracle Rebootis* 11, bạn phải thực hiện khởi động lại hoàn toàn, không khởi động lại nhanh.

Các hệ điều hành được hỗ trợ

 • Microsoft Windows Server* 2008 R2 và các thế hệ sau
 • Windows PE* 3.0 trở lên
 • Linux Kernel* 2.6/3.x và các thế hệ sau
 • Red Hat* Enterprise Linux* 6.5 trở lên
 • SUSE Linux* Enterprise Server* 10 SP4 và các thế hệ sau
 • UEFI 2.1 trở lên
 • Oracle Oracle* 11
 • VMWare ESXi* 5.5 trở lên
 • FreeBSD*10.1 và các thế hệ sau

Ghi chú

 • Trên các hệ thống chạy Linux, FreeBSD, Solaris hoặc ESXi, trình điều khiển cơ bản phải được
  có để QCU hoạt động chính xác.
 • Trên các hệ thống Microsoft Windows*, nếu trình điều khiển cần thiết để chạy công cụ không có trên hệ thống, nó sẽ tự động được cài đặt khi QCU chạy.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.