Intel® QSFP + Configuration Utility (QCU) - Đã ngừng sản xuất

18640
5/19/2023

Giới thiệu

Tiện ích cấu hình Intel® QSFP + (QCU) - Ngừng sản xuất và thay thế bằng Công cụ cấu hình cổng Ethernet (EPCT)

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành, FreeBSD*, Microsoft Windows*, Linux*, VMware*
  • Kích thước: 2.9 KB
  • SHA1: 7DFE4328F8720597DA68C8AB05282194C3FFC61C

Mô tả chi tiết

Lưu ý quan trọng:

Intel® Ethernet Port Configuration Tool (EPCT) đã thay thế QSPF + Configuration Utility (QCU). QCU đã ngừng hoạt động và không còn có sẵn để tải xuống.

Công cụ QCU là một tiện ích điều khiển dòng lệnh cho phép người dùng thay đổi cấu hình cổng trên bộ điều hợp Fortville (700 Series). EPCT là sự phát triển tiếp theo của tiện ích đó. EPCT là một tiện ích dòng lệnh cho phép người dùng thay đổi loại liên kết của thiết bị. Các loại được hỗ trợ được xác định trong NVM của bộ điều hợp. Tiện ích này chỉ hiển thị các thiết bị có khả năng hỗ trợ cấu hình lại.

Tải EPCT tại các liên kết sau:

Công cụ cấu hình cổng Ethernet (Tất cả các hệ điều hành được hỗ trợ): LINK

Công cụ cấu hình cổng Ethernet - Windows*: LINK

Công cụ cấu hình cổng Ethernet - Linux *: LINK

Công cụ cấu hình cổng Ethernet - FreeBSD*: LINK

Công cụ cấu hình cổng Ethernet - ESX *: LINK

Công cụ cấu hình cổng Ethernet - EFI*: LINK

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.