Tiện ích cập nhật bộ nhớ không bay hơi (NVM) cho bộ điều hợp Intel® Ethernet 700 Series—EFI

18639
4/18/2018

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này chứa tất cả các tệp cần thiết để cập nhật tiện ích cập nhật Bộ nhớ không bay hơi (NVM) cho Intel® Ethernet Adapters 710 Series cho EFI. (6.01)

Các bản tải xuống sẵn có

  • OS Independent
  • Kích thước: 30.3 MB
  • SHA256: 6B2AF6B16A8B8C935262DDDA51C04CA861547DDA7674BF9F86D01C8B8360DFE1

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Gói này chứa tất cả các tệp cần thiết để cập nhật bộ nhớ không bay hơi (NVM) trên bộ điều hợp Intel® Ethernet trong hệ thống của bạn. Nó chứa Tiện ích cập nhật NVM cho EFI, tệp cấu hình, tệp nhị phân NVM được cập nhật và các tệp trình điều khiển cần thiết.

Xem tệp readme để biết thêm thông tin, chẳng hạn như giới hạn và điều kiện tiên quyết, yêu cầu UEFI và cách sử dụng tập lệnh.

Lưu ý quan trọng

Mặc dù v6_01 được bao gồm trong tên (XL710_NVMUpdatePackage_v6_01_EFI.zip), gói chứa các tệp phiên bản cụ thể cho bộ điều hợp XL710 / X710 (6.01) và XXV710 bộ điều hợp (6.02).

Chủ đề liên quan

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.