Tiện ích kiểm tra độ tin cậy nền tảng EFI dành cho dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1200SP (chỉ dành cho thử nghiệm; không hỗ trợ kỹ thuật)

18615
3/3/2016

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này chứa Tiện ích Kiểm tra Độ tin cậy Nền tảng (PCT) trong EFI* Shell cho Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1200RP (1.02).

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 2.7 MB
  • SHA1: 4F74604D2BAC1D653331E56D3F399F07EF308F16

Mô tả chi tiết

Tham khảo Hướng dẫn sử dụng để biết thông tin chi tiết về cách sử dụng tiện ích này.

Ghi chú

Phần mềm có thể chứa phần mềm mã nguồn mở. Các giấy phép nguồn mở liên quan được bao gồm trong gói trình điều khiển.


Tiện ích Kiểm tra Độ tin cậy Nền tảng (PCT) này chỉ dành cho thử nghiệm sử dụng nhưng không có hỗ trợ kỹ thuật.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.