Intel® Server Board cập nhật Vi chương trình và BIOS S1200SP cho tiện ích Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) và WinPE*

18601
6/24/2020

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này chứa gói cập nhật bios và chương trình cơ sở cho Intel® Server Board dòng S1200SP dành cho Intel® One Boot Flash Update tiện ích và WinPE*. (03.01.0049)

Các bản tải xuống sẵn có

  • OS Independent
  • Kích thước: 30.3 MB
  • SHA1: 5F925DD8FE8190373748A187797821A17091DE07

Mô tả chi tiết

QUAN TRỌNG - VUI LÒNG ĐỌC

Do các tính năng BIOS tích hợp bổ sung, Intel® Server Board nhị phân S1200SP BIOS đã vượt trội hơn so với kích thước thiết kế ban đầu của chúng.

Cài đặt CẦU BIOS phiên bản 03.01.2032 để định nghĩa lại các khu vực nhị phân trước khi thử cập nhật chương trình cơ sở BIOS lên phiên bản 03.01.0038 trở lên.

Trước khi cập nhật hệ thống của bạn lên phiên bản BIOS 03.01.0038 trở lên, cần phải cập nhật hệ thống để kết nối BIOS phiên bản 03.01.2032.
Nếu bạn cập nhật phiên bản BIOS từ 03.01.0038 lên 03.01.0042, phiên bản BIOS cầu không bắt buộc.

Hệ thống sẽ không cập nhật BIOS FW lên phiên bản 03.01.0042 nếu BIOS FW hiện được cài đặt trên hệ thống không phải là 03.01.2032 hoặc 03.01.0038.

Tổng quan

Bản tải xuống này bao gồm gói cập nhật vi chương trình và BIOS cho tiện ích Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) và Windows Preboot Execution Environment* với sự hỗ trợ Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) dành cho Bo mạch Máy chủ Intel® S1200SPL, S1200SPS, S1200SPO và Các Hệ thống Máy chủ Intel® thích hợp.

Gói cập nhật này bao gồm các bản cập nhật chương trình cơ sở hệ thống cấp sản xuất sau:

BIOS: 03.01.0049
ME: 04.01.04.109
BMC: 01.18.12306
FRUSDR: V0.28

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.