Intel® Server Board cập nhật Vi chương trình và BIOS S1200SP cho tiện ích Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) và WinPE*

18601
3/5/2018

Giới thiệu

Gói cập nhật chương trình cơ sở 03.01.2028 cho Dòng Intel® Server Board S1200SP, Bộ xử lý Intel® Xeon® Dòng E3-1200 v5 chỉ dành cho tiện ích Intel® One Boot Flash Update, WinPE*. Bao gồm Intel® SGX hỗ trợ mới.

Các bản tải xuống sẵn có

  • OS Independent
  • Kích thước: 26 MB
  • SHA1: 5CC9C438F069AB800D5E680969788E49DDBE2C59

Mô tả chi tiết

Gói cập nhật chương trình cơ sở này chỉ dành Intel® Xeon® xử lý dòng E3-1200 v5.

Tham khảo phiên bản này để biết Intel® Xeon® gói cập nhật chương trình cơ sở dòng bộ xử lý E3-1200 v6.

Tổng quan

gói cập nhật Chương trình cơ sở dòng sản phẩm Intel® Server Board S1200SP cho tiện ích Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) và Windows Preboot Execution Environment* với hỗ trợ Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)

Gói cập nhật này bao gồm các bản cập nhật chương trình cơ sở hệ thống cấp sản xuất sau:

  • BIOS: 03.01.2028
  • ME: 04.01.04.054
  • BMC: 1.12.11072
  • FRUSDR: 0.26

Bạn phải cài đặt gói cập nhật này bằng Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) v14.0 Bản dựng 14 trở lên.

Cách cập nhật BIOS và Chương trình cơ sở trên Intel® Server Board dòng S1200SP

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.