Intel® Server Board cập nhật Vi chương trình và BIOS S1200SP cho tiện ích Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) và WinPE*

18601
2/22/2018

Giới thiệu

Gói cập nhật chương trình cơ sở 03.01.1029 cho Dòng Intel® Server Board S1200SP, Bộ xử lý Intel® Xeon® Dòng E3-1200 v6 chỉ dành cho tiện ích Intel® One Boot Flash Update, WinPE*. Bao gồm Intel® SGX hỗ trợ của bạn.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 26 MB
  • SHA1: 8B32B3F8D509EA8B62FC193B88179C2E4705B2FA

Mô tả chi tiết

Gói cập nhật chương trình cơ sở này chỉ dành cho Intel® Xeon® xử lý dòng E3-1200 v6.

Tham khảo phiên bản này để biết Intel® Xeon® cập nhật chương trình cơ sở dòng bộ xử lý E3-1200 v5.

Tổng quan

gói cập nhật chương trình cơ sở dòng sản phẩm Intel® Server Board S1200SP cho tiện ích Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) và Windows Preboot Execution Environment* với hỗ trợ Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)

Gói cập nhật này bao gồm các bản cập nhật chương trình cơ sở hệ thống cấp sản xuất sau:

  • BIOS: 03.01.1029
  • ME: 04.01.04.054
  • BMC: 1.12.11072
  • FRUSDR: 0.26

Bạn phải cài đặt gói cập nhật này bằng Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) v14.0 Bản dựng 14 hoặc mới hơn.

Cách cập nhật BIOS và Firmware trên Intel® Server Board dòng S1200SP

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.