Trình® điều khiển Intel Serial IO cho STK2M364CC, STK2MV64CC, STK2M3W64CC

18590
3/1/2016

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển Intel Serial IO phiên bản 30.63.1603.05 cho Intel® Compute Stick.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 10, 64-bit*, Windows 10 IoT Enterprise*, Windows Embedded 8.1 Industry*
  • Kích thước: 3 MB
  • SHA256: EA6163BECB6FCED9E561A4F33E4E59E6788A24505B17C2E4B9C820EF81D07EDA

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển Intel Serial IO phiên bản 30.63.1603.05 cho Intel® Compute Stick. Cần có trình điều khiển IO nối tiếp nếu bạn định sử dụng bộ điều khiển máy chủ I2C, SPI, UART hoặc GPIO.

Bạn không chắc liệu đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel Compute Stick của mình hay không?

Chạy Intel® Driver &; Support Assistant để tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật cho driver và phần mềm của bạn

Sử dụng công cụ này để xác định các sản phẩm của bạn và tải các bản cập nhật của trình điều khiển và phần mềm cho phần cứng Intel của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.