Phần mềm thiết bị chipset Intel® cho STK2m364CC, STK2mv64CC, STK2m3W64CC

18586
11/29/2015

Giới thiệu

Cài đặt phần mềm thiết bị chipset Intel cho Intel® Compute Stick.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 10, 64-bit*, Windows 10 IoT Enterprise*, Windows Embedded 8.1 Industry*
  • Kích thước: 2.7 MB
  • SHA256: 12D3A72C2183D7BD3506D0EFF19E4D4EB019AFA5AE3BFCF478882CDF2BDFD4BD

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt phiên bản Phần mềm Thiết bị Chipset Intel cho Intel® Compute Stick.

Điều quan trọng là phải cài đặt phần mềm này trước sau khi cài đặt hệ điều hành Windows®, trước khi cài đặt bất kỳ trình điều khiển thiết bị nào khác. Hành động này đảm bảo rằng Windows nhận ra tất cả các thành phần chipset. Nếu hệ điều hành không thể xác định tất cả các thành phần chipset, bạn có thể gặp phải các vấn đề sau:

  • Dấu chấm hỏi màu vàng trong Trình quản lý Thiết bị
  • Thiết bị không xác định trong Trình quản lý Thiết bị

Khi Phần mềm thiết bị chipset Intel đã được cài đặt trên Intel® Compute Stick, không cần cập nhật lên phiên bản mới hơn.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.