Intel® Wireless Bluetooth® điều khiển dành cho Windows® 10 32-Bit cho STK1AW32SC

18578
9/30/2020

Giới thiệu

Cài đặt trình điều Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth® technology mềm cho thiết bị được cài đặt Intel® Compute Stick STK1AW32SC.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 32-bit*
  • Kích thước: 9.6 MB
  • SHA1: E5A51C75FFA8D1576667CA5F822D0654B47A4ABC

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth® technology hành cho thiết bị Intel® Bluetooth được cài đặt trong Intel® Compute Stick STK1AW32SC.

Có gì mới không

Xem ghi chú phát hành để biết tính năng mới hoặc đã sửa, đã biết, hướng dẫn cài đặt và phần cứng được hỗ trợ.

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển phù hợp cho máy tính của Intel Compute Stick?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện bản cập nhật.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.