Intel® Server Board cập nhật vi chương trình và BIOS S1200SP cho EFI

18551
6/16/2020

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này chứa BIOS và Gói cập nhật chương trình cơ sở cho Dòng Intel® Server Board S1200SP cho EFI (03.01.0049) với hỗ trợ Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX).

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 25 MB
  • SHA1: 47932BF0048F8CBFC02BF4409DFFA21108140CB4

Mô tả chi tiết

QUAN TRỌNG - VUI LÒNG ĐỌC

Do các tính năng BIOS tích hợp bổ sung, Intel® Server Board nhị phân S1200SP BIOS đã vượt qua kích thước thiết kế ban đầu của chúng.
Cài đặt BRIDGE BIOS phiên bản 03.01.2032 để định nghĩa lại các khu vực nhị phân trước khi thử cập nhật chương trình cơ sở BIOS lên phiên bản 03.01.0038 trở lên.

Trước khi cập nhật hệ thống của bạn lên phiên bản BIOS 03.01.0038 trở lên, cần phải cập nhật hệ thống để kết nối BIOS phiên bản 03.01.2032.
Nếu bạn cập nhật phiên bản BIOS từ 03.01.0038 lên 03.01.0042, không bắt buộc phải có phiên bản BIOS cầu nối.

Hệ thống sẽ không cập nhật BIOS FW lên phiên bản 03.01.0042 nếu BIOS FW hiện được cài đặt trên hệ thống không phải là 03.01.2032 hoặc 03.01.0038.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.