Trình điều khiển đồ họa Intel® HD cho DCCP847DYE, DCP847SKE

18548
6/19/2015

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển đồ họa video phiên bản 15.28.24.4229 cho Intel NUC với Intel® HD Graphics.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 8.1, 32-bit*, Windows 8, 32-bit*, Windows 7, 32-bit*
  • Kích thước: 97.1 MB
  • SHA1: D3E99EAB50E8F6A09BCBFB1C3696C6B53B9574EC
  • Windows 8.1, 64-bit*, Windows 8, 64-bit*, Windows 7, 64-bit*
  • Kích thước: 126.3 MB
  • SHA1: 15B37F025DE91DF4A5604FDB448E32E3BDFC2CAC

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển đồ họa video phiên bản 15.28.24.4229 cho Intel NUC với Intel® HD Graphics.


Chọn tệp nào

Tải xuống tệp áp dụng cho hệ điều hành của bạn:

  • GFX_Win7_8_8.1_32_15.28.24.4229.zip – cho phiên bản 32-bit của hệ điều hành
  • GFX_Win7_8_8.1_64_15.28.24.4229.zip – đối với phiên bản 64-bit của hệ điều hành


Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật cho driver và phần mềm của bạn

Sử dụng công cụ này để xác định các sản phẩm của bạn và tải các bản cập nhật của trình điều khiển và phần mềm cho phần cứng Intel của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.