Giao tiếp trường gần (NFC) GPIO Driver cho Windows® 10 cho Intel® NUC

18543
7/17/2015

Giới thiệu

Cài đặt phiên bản 8.0.1.0 của trình điều khiển GPIO giao tiếp trường gần (NFC) cho Intel® NUC sử dụng Windows® 10, 64-bit.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*, Windows 10, 32-bit*
  • Kích thước: 19.1 MB
  • SHA1: 163080E10875B7443F70B46BE6B0358945EFEB75

Mô tả chi tiết

Mục đích

Bản ghi tải xuống này cung cấp trình điều khiển GPIO giao tiếp trường gần (NFC) cho bộ điều khiển NFC trên Intel® NUC.

Ghi chú:

  • Nếu bạn không có kế hoạch kích hoạt NFC trong BIOS, bạn không cần phải cài đặt trình điều khiển này.
  • Nếu bạn định cài đặt mô-đun NFC trên Intel NUC, bạn sẽ cần cài đặt cả trình điều khiển này trình điều khiển từ nhà sản xuất bên thứ ba của mô-đun NFC mà bạn sử dụng.
  • Đây sẽ là trình điều khiển cuối cùng cho NFC. Tiêu đề NFC đã bị xóa khỏi tất cả các bộ dụng cụ Intel NUC bắt đầu từ tháng 6 năm 2016. Xem lịch sử sửa đổi trong Đặc tả sản phẩm kỹ thuật để biết tất cả các thay đổi về thông số kỹ thuật.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.