Trình điều khiển Mạng Ethernet Realtek* Gigabit cho Windows 7* cho NUC5CPYH, NUC5PPYH

18530
1/15/2015

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển Realtek* LAN cho các ® Intel® NUC sử dụng Windows 7, 64 bit*.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 7, 64-bit*
  • Kích thước: 5.9 MB
  • SHA1: 7688575C0466BAF7EC6837E06515B307CF1CD0A1

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển LAN cho các ® intel® NUC với bộ điều khiển LAN Ethernet Realtek*.


Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel NUC của bạn không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.