Trình điều khiển Mạng Ethernet Realtek* Gigabit cho Windows 8* và 8.1* cho Intel® NUC

18529
8/15/2013

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển LAN phiên bản 8020 cho Intel® NUC với bộ điều khiển Ethernet RealTek*.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 8, 64-bit*, Windows 8.1, 64-bit*, Windows 8.1, 32-bit*, Windows 8, 32-bit*
  • Kích thước: 5.7 MB
  • SHA1: 04BD4E88B2C3BC89A6B898DF46142E69070016E2

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển LAN phiên bản 8020 cho Intel® NUC với bộ điều khiển Ethernet RealTek*.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.