Intel® Management Engine điều khiển người tiêu dùng cho NUC5i3RY, NUC5i5RY, NUC5i7RY, NUC5i3MY

18517
3/28/2016

Giới thiệu

Cài đặt các thành phần Intel® Management Engine (Intel® ME) Intel® NUC Kit NUC5i3RY, NUC5i5RY, NUC5i7RY và NUC5i3MY.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 7, 32-bit*, Windows 10, 64-bit*, Windows 8.1, 64-bit*, Windows 8.1, 32-bit*, Windows 7, 64-bit*, Windows 10, 32-bit*
  • Kích thước: 24.8 MB
  • SHA1: FF9EA583C6813C5AD407464D46ED16CD454A3D9A

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt các thành phần Intel® Management Engine (Intel® ME) cho Intel® NUC Kit NUC5i3RYH, NUC5i3RYHS, NUC5i3RYK, NUC5i5RYH, NUC5i5RYHS, NUC5i5RYK, NUC5i7RYH và NUC5i3MYHE và Intel® NUC Board NUC5i3MYBE.

Intel ME phát hiện các chức năng của Intel NUC và cài đặt các trình điều khiển liên quan.

Có gì trong gói này

Trình cài đặt chỉ MEI MSI - Thư mục này chỉ chứa trình cài đặt cho trình điều Intel Management Engine Interface chủ.

WINDOWSDriverPackages - Thư mục này chứa các tệp INF dành cho chuyên gia CNTT.

Tùy thuộc vào trình cài đặt bạn sử dụng, bạn có thể thấy các phiên bản khác nhau liên quan đến gói Intel ME này:

  • Trong Trình quản lý thiết bị: Intel Management Engine Interface trình điều khiển: 11.0.5.1189
  • Trong chương trình và tính năng: Intel Management Engine gói thành phần: 11.0.6.1194

Ghi chú

  • Khung Trình điều khiển Chế độ Kernel 1.11(KB 2685811)trước tiên phải được cài đặt nếu bạn đang sử dụng Windows 7*.
  • Nếu trình điều khiển Intel ME được cài đặt thành công, bạn có thể thấy lỗi trên Bộ điều khiển Truyền thông Đơn giản PCI trong Trình quản lý thiết bị.

Bạn không chắc chắn đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của bạn không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.