Trình điều khiển dựa trên công nghệ Intel® Wireless cho Windows 8* cho Intel® NUC

18511
6/19/2015

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển không dây (WiFi) cho bộ điều hợp không dây Intel được cài đặt trong môi Bộ công cụ Intel® NUC.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 8, 32-bit*
  • Kích thước: 91.6 MB
  • SHA1: EF017EC23A7641DAC6E310B1E7BE5EAEBF968D04
  • Windows 8, 64-bit*
  • Kích thước: 104 MB
  • SHA1: F60EAE3138886A53FF71AAC445C33E69D62AEBAA

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển không dây (WiFi) cho Công ® Nghệ Không Dây Intel® được cài đặt trong môi Bộ công cụ Intel® NUC.


Tệp nào để chọn

Tải xuống tệp áp dụng cho hệ điều hành của bạn:

  • Wireless_Win8_32_17.1617.16.0.. exe - dành cho các phiên bản Windows 8, 32 bit*
  • Wireless_Win8_64_17.1617.16.0.exe - dành cho các phiên bản Windows 8, 64 bit*

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.