Intel® Visual Compute Accelerator cập nhật BIOS VCA1283LVV

18502
4/11/2018

Giới thiệu

Chứa tệp hình ảnh BIOS cho Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV (1.3.148).

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 7.2 MB
  • SHA1: 045829FF92594024D418A81BA6487D66A83F6505

Mô tả chi tiết

Gói này được vá với lỗ hổng Kênh Bên.


Tham khảo bảng này để xem danh sách tất cả các gói có sẵn dựa trên các phiên bản phần mềm khác nhau.

Phiên bản BIOS mới nhất cho Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV đã có sẵn tại đây. Để có mô tả chi tiết về các bước cập nhật BIOS, tải xuống Hướng dẫn Sử dụng Phần mềm.

Để cập nhật BIOS, hãy sử dụng tiện ích vcactl có trong gói sản xuất.

Các bước để cập nhật BIOS

  1. Di chuyển đầu nhảy cập nhật BIOS người dùng cho (các) nút thích hợp đến vị trí ngắn (đầu nhảy trên cả hai chân, thay vì chỉ trên một). Các đầu nhảy nằm gần đầu nối điện phụ trợ 8 chân. Để biết thêm thông tin về vị trí, tải xuống Hướng dẫn phần cứng.
  2. Bật nguồn trên máy chủ (hoặc hệ thống máy chủ).
  3. Đặt lại các nút bằng cách chạy lệnh đặt lại vcactl . Chạy lệnh trạng thái vcactl và chờ trạng thái nút trở về bios_up tin nhắn.
  4. Cập nhật BIOS bằng cách chạy lệnh vcactl update-BIOS và chờ quá trình cập nhật hoàn tất. Chạy lệnh trạng thái vcactl phải trả về một tin nhắn bios_up hành, điều đó có nghĩa là nút đã được cập nhật thành công.

Sử dụng tổng kiểm tra bên dưới để xác thực tính toàn vẹn của tệp sau khi tải xuống:

MD5: 8d136f780ab772ae7d109bc1e04f5ddf

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.